Διαχείριση Ποιότητας

Η ΩΡΙΩΝ έχει υιοθετήσει και θέσει σε πλήρη εφαρμογή αυστηρότατη Πολιτική Ανταγωνισμού και Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, ενώ εκπαιδεύει σχετικά το ανθρώπινο δυναμικό της μέσω ειδικών επαγγελματικών σεμιναρίων. Η εταιρεία είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην τήρηση των εθνικών και ευρωπαϊκών διατάξεων περί της προστασίας του ανταγωνισμού, επιδιώκοντας ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δεν έχουν θέση πρακτικές νόθευσης του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί το βασικό πλαίσιο Αρχών και Αξιών που πρέπει να χαρακτηρίζουν την επαγγελματική συμπεριφορά όλων των στελεχών της ΩΡΙΩΝ Α.Ε. στις σχέσεις τους με τους συναδέλφους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας. Η γνώση, ο σεβασμός και η τήρηση του Κώδικα αποτελούν καθήκον όλων και κάθε βαθμίδας εργασίας, από το εργοτάξιο μέχρι τη Διοίκηση. Ο Κώδικας προστατεύει όλους μας από το να υιοθετήσουμε ή να υποστούμε ανάρμοστη ή παράνομη συμπεριφορά και μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι οι συμπεριφορές αυτού του είδους βάζουν σε κίνδυνο τις ανθρώπινες αξίες και τα συμφέροντα της εταιρείας, των εργαζομένων και της κοινωνίας μας. Το περιεχόμενο του Κώδικα είναι σύμφωνο με τις γενικές αρχές που προβλέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς και Συμβάσεις καθώς και από τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001, ISO 19600, ISO 37001, ISO 50001 και SA 8000. Η ισχύς του Κώδικα άρχεται από την υιοθέτησή του με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.

Παρακαλούμε διαβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε. εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για να δηλώσουν τυχόν παράνομες και αμφίβολες επιχειρηματικές δραστηριότητες που δυνητικά εμπλέκουν την ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε. μέσω email στο anti-bribery@orion.com.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

H ΩΡΙΩΝ έχει πιστοποιήσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει κατά ISO 9001 από το 2005. Επίσης πιστοποίησε το 2014 τα Συστήματα που εφαρμόζει για την Υγεία & Ασφάλεια κατά OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 και για την Διαχείριση Περιβάλλοντος κατά ISO 14001. Έχει πιστοποιηθεί από την QMSCERT ένα διαπιστευμένο οργανισμό επιθεωρήσεων τρίτου μέρους και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ISO 9001, OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 & ISO 14001.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001
VIEW PDF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 14001
VIEW PDF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801
VIEW PDF

Στόχος της εταιρείας είναι να διακριθεί μέσα στον έντονα ανταγωνιστικό χώρο στον οποίο κινείται, με υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα και με ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων, έχοντας σαν σκοπό τόσο την ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων όσο και των αρνητικών επιδράσεων στο Περιβάλλον. Ο απώτερος σκοπός της είναι το να παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες σε υψηλή ποιότητα που εξασφαλίζουν στους πελάτες και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών τους.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρεία εφαρμόζει τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία που καλύπτουν όλες τις λειτουργίες της, και έχουν σχεδιαστεί πάνω στις εξής κατευθυντήριες γραμμές:

  • Οργάνωση και λειτουργία με γνώμονα την περιβαλλοντική ευαισθησία και την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας, πέρα από την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001, ISO 14001και OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801
  • Βελτιστοποίηση ποιότητας και μειωμένο κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών και του παραγομένου έργου
  • Εξασφάλιση ικανοποίησης των πελατών, παρέχοντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, ανάγκες και προσδοκίες τους
  • Εξασφάλιση σταθερότητας των χαρακτηριστικών του παραγομένου έργου
  • Κατάρτιση και υλοποίηση δυναμικά εξελισσόμενων στόχων σχετικά με την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια, που είναι συμβατοί με το πλαίσιο λειτουργίας της και τον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας
  • Διαρκή βελτίωση της ποιότητας, της περιβαλλοντικής της συμπεριφορά και της υγείας και ασφάλειας για την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών κάθε είδους και για την προστασία του περιβάλλοντος
  • Αποφυγή ατυχημάτων