Θυγατρικές Εταιρείες

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΣΑΠΟΧΑ ΙΚΕ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2015.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Ο σχεδιασμός, έρευνα, ανάπτυξη, αδειοδότηση, χρηματοδότηση, μελέτη, εγκατάσταση, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση έργων και μονάδων παραγωγής και συμπαραγωγής ενέργειας οποιασδήποτε μορφής ή πηγής, η παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμός και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με την χρήση φυσικού αερίου. Η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εμπορία πρότυπων θερμοκηπιακών μονάδων παραγωγής. Η παραγωγή, εμπορία και προώθηση νωπών αγροτικών προϊόντων υδροπονικής καλλιέργειας.

 

GNOSIS J.S.C.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 και δραστηριοποιείται στην Βουλγαρία.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: H απόκτηση, πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έρευνα και ολοκλήρωση οικονομικών, τεχνικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων, δημόσιων και ιδιωτικών κατασκευών, εισαγωγές, εξαγωγές κάθε είδους εμπορευμάτων, συναλλαγές επί πνευματικών δικαιωμάτων, συμβουλευτικές δραστηριότητες, εμπορική αντιπροσωπεία, μεταφορά καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική δραστηριότητα.