Κατασκευή

Ο κύριος τομέας δραστηριότητας της ΩΡΙΩΝ είναι ο κατασκευαστικός. Οι δραστηριότητές μας καλύπτουν ευρύτατο φάσμα των τεχνικών έργων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Έχοντας μεγάλη εμπειρία στις κατασκευές, αναλαμβάνουμε αξιόπιστα την εκτέλεση όλων των εργασιών κατασκευής ενός φωτοβολταϊκού πάρκου:

  • Χωματουργικές εργασίες προετοιμασίας του γηπέδου εγκατάστασης
  • Κατασκευή περίφραξης
  • Θεμελίωση συστημάτων στήριξης (με πασσαλόμπηξη ή σκυροδέτηση)
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες υπογείων καλωδίων
  • Θεμελίωση και  εγκατάσταση του οικίσκου Υποσταθμού καθώς και ρύθμισή του
  • Εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού
  • Τελική ρύθμιση και θέση σε λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου