Πιστοποιήσεις

H ΩΡΙΩΝ έχει πιστοποιήσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει κατά ISO 9001 από το 2005 και στα Φωτοβολταϊκά από το 2010. Επίσης πιστοποίησε το 2014 τα Συστήματα που εφαρμόζει για την Υγεία & Ασφάλεια κατά OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 και για την Διαχείριση Περιβάλλοντος κατά ISO 14001. Έχει πιστοποιηθεί από την QMSCERT ένα διαπιστευμένο οργανισμό επιθεωρήσεων τρίτου μέρους και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ISO 9001, OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 & ISO 14001.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001
VIEW PDF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 14001
VIEW PDF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801
VIEW PDF

Στόχος της εταιρείας είναι να διακριθεί μέσα στον έντονα ανταγωνιστικό χώρο στον οποίο κινείται, με υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα και με ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων, έχοντας σαν σκοπό τόσο την ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων όσο και των αρνητικών επιδράσεων στο Περιβάλλον. Ο απώτερος σκοπός της είναι το να παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες σε υψηλή ποιότητα που εξασφαλίζουν στους πελάτες και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών τους.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρεία εφαρμόζει τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία που καλύπτουν όλες τις λειτουργίες της, και έχουν σχεδιαστεί πάνω στις εξής κατευθυντήριες γραμμές:

  • Οργάνωση και λειτουργία με γνώμονα την περιβαλλοντική ευαισθησία και την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας, πέρα από την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001, ISO 14001και OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801
  • Βελτιστοποίηση ποιότητας και μειωμένο κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών και του παραγομένου έργου
  • Εξασφάλιση ικανοποίησης των πελατών, παρέχοντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, ανάγκες και προσδοκίες τους
  • Εξασφάλιση σταθερότητας των χαρακτηριστικών του παραγομένου έργου
  • Κατάρτιση και υλοποίηση δυναμικά εξελισσόμενων στόχων σχετικά με την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια, που είναι συμβατοί με το πλαίσιο λειτουργίας της και τον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας
  • Διαρκή βελτίωση της ποιότητας, της περιβαλλοντικής της συμπεριφορά και της υγείας και ασφάλειας για την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών κάθε είδους και για την προστασία του περιβάλλοντος
  • Αποφυγή ατυχημάτων